Artikel 1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing.
De vereniging is opgericht op één december negentienhonderdzesenzestig en is gevestigd te Amstelveen.

NIMA Top Marketing Companies

Top marketing company