Artikel 9: Directeur

1. Het algemeen bestuur draagt de algehele dagelijkse leiding van de vereniging over aan een directeur. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid de directeur te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering en de algehele dagelijkse leiding van de vereniging indien geen directeur benoemd is, alsmede bij zijn ontstentenis of belet indien in alle redelijkheid mag worden aangenomen dat de directeur niet binnen een afzienbare termijn zijn functie kan uitoefenen.
2.De directeur is verantwoordelijk voor:

  • Het voorbereiden van het beleid en het uitvoeren van het vastgestelde beleid;
  • De algehele leiding van het NIMA-bureau;
  • De portefeuille personele en juridische zaken;
  • Het coördineren van alle interne processen;
  • Het financiële beleid binnen de vastgestelde begroting;
  • De procedures binnen de verenigingsstructuur tussen regionale afdelingen, groeperingen, colleges, commissies en het NIMA-bureau;
  • Het onderhouden van contacten met externe partijen;

En legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

3. Agenda’s en notulen casu quo verslagen van welke bijeenkomst ook, zullen op verzoek van de directeur aan hem ter inzage worden verschaft. Het algemeen bestuur is evenwel bevoegd in exceptionele gevallen ten aanzien van de vergaderingen van het algemeen bestuur vorenbedoeld verzoek niet te honoreren.

NIMA Top Marketing Companies

Top marketing company