Bezwaarschriften

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitslag van een examen. We maken onderscheid tussen bezwaren tegen de inhoud van een examen en klachten over de gevolgde procedures.

Bij een bezwaar tegen de inhoud beslist het NIMA Examencollege en volgt daarbij de uitspraak van de desbetreffende NIMA Examencommissie of het advies van externe deskundigen.

Bij een klacht over de procedure beslist de NIMA directie in samenspraak met het NIMA Examencollege, na het horen van de betrokken partijen.

Procedure
Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

 • Bezwaar dient per aangetekend schrijven en voorzien van een getekend incassoformulier binnen dertig dagen na dagtekening van de uitslagbrief te worden ingediend. Bezwaarschriften die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Bij een bezwaar tegen de inhoud van een schriftelijk examen vraagt het NIMA Examencollege advies aan de desbetreffende NIMA Examencommissie. Een lid uit deze commissie of een inhoudelijk deskundige beoordeelt het examen opnieuw en vergelijkt zijn/haar beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren. Dit oordeel wordt overgenomen door het NIMA Examencollege en vervangt, indien de kandidaat alsnog geslaagd is,  de eerdere beoordeling. In geval van twijfel kan het NIMA Examencollege een uitspraak vragen van onafhankelijke deskundigen.
 • Bij een bezwaar tegen de uitslag van een mondeling examen worden de examinatoren gehoord. De beoordeling van het mondelinge examen is aanvechtbaar indien er aanwijsbare procedurefouten zijn gemaakt. Indien u een bezwaar indient kan u verzocht worden ook de door u gebruikte presentatie en uw plan aan NIMA toe te sturen.
 • Bij een bezwaar tegen de gevolgde procedure bij een schriftelijk of mondeling examen komt de directie in samenspraak met het NIMA Examencollege tot een gemotiveerde uitspraak.
 • Het NIMA Examencollege stelt uiterlijk dertig werkdagen na ontvangst van het  bezwaarschrift de kandidaat in kennis van haar bevinding. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zal de kandidaat binnen de termijn van dertig werkdagen hiervan in kennis worden gesteld. Dit onder toelichting van het uitstel en met een indicatie wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven. 
 • Een bezwaar zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bezwaarschriften worden door NIMA geregistreerd en gedurende drie kalenderjaren bewaard.

NIMA raadt kandidaten die een bezwaar indienen aan eerst de uitslag van het bezwaar af te wachten alvorens zich opnieuw in te schrijven voor eenzelfde NIMA Examen. Dit omdat het annuleren van de inschrijving voor een NIMA Examen kosten met zich meebrengt. Een kandidaat die zich toch inschrijft voor eenzelfde NIMA Examen voordat de uitslag van het bezwaar bekend is, doet dit op eigen risico.

Inhoud bezwaarschrift
Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • een inhoudelijk onderbouwde motivatie die ten grondslag ligt aan het bezwaarschrift;
 • naam kandidaat, adres en woonplaats;
 • examensoort, examendatum, examennummer en geboortedatum;
 • duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft;
 • ondertekend incassoformulier (klik op de link om de pdf te downloaden).

Kosten
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het door u afgelegde examen.

 • Voor examens op Basiskennis Marketing en/of NIMA A niveau bedraagt het bezwaartarief € 95 (Basiskennis Marketing, NIMA A1, NIMA A2, Sensorisch Onderzoeker A).
 • Voor examens op NIMA B niveau bedraagt het bezwaartarief € 120 (NIMA B1, NIMA B2, Sensorisch Onderzoerker B).
 • Voor examens op NIMA C niveau bedraagt het bezwaartarief € 145 (C1, C2).

De leges dienen als tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van het bezwaarschrift (bureaukosten, kosten externe deskundigen). De leges worden via het incassoformulier door NIMA van uw rekening geïncasseerd. Indien een incasso niet kan plaatsvinden dan wordt u daarvan door NIMA telefonisch van op de hoogte gebracht.

Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges.

Slotbepaling
In situaties waarin deze procedure niet voorziet, beslist de directie in samenspraak met het NIMA Examencollege en de Stichting Examenkamer.

Beroepsprocedure
De kandidaat kan tegen de uitspraak van de bezwaarprocedure of tegen een uitspraak van een door NIMA behandelde klacht in beroep gaan bij de Stichting Examenkamer. De Stichting Examenkamer houdt sinds 1996 toezicht op de eisen en examens van NIMA. De Stichting Examenkamer zal aan de vakinhoudelijke gecommitteerden vragen vanuit hun bevindingen en ervaringen de Stichting Examenkamer advies te geven betreffende de inhoud van het beroepschrift en op basis daarvan tot een beslissing komen. Deze beslissing is bindend, zal door NIMA worden overgenomen en vervangt de eerdere beoordeling.De kosten en de regels omtrent de beroepsprocedure zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Stichting Examenkamer, via de website www.examenkamer.nl.

NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing
Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam Zuidoost                                                                    Postbus 12443, 1100 AK Amsterdam Zuidoost
T 020 - 503 93 00
F 020 - 503 93 92
examens(at)nima.nl