Algemene voorwaarden NIMA Examens

Artikel 1 – Algemeen

1.1           Het Nederlands Instituut voor Marketing, hierna ‘NIMA’, stelt zich ten doel de kandidaat in staat te stellen de in het volgende lid te noemen examens af te leggen conform de norm die voor exameninstellingen van toepassing is en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren die de basis vormen van het Reglement van Orde die het NIMA College van Beroep hanteert.

1.2           Data van NIMA Examens staan vermeld op de website www.nima.nl.

1.3           De in artikel 1.2 genoemde examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van NIMA. Indien examens in samenwerking met andere partijen, zoals Lamark en Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics (MOA), worden afgenomen dan worden deze partijen expliciet vermeld.

1.4           NIMA is internationaal geaccrediteerd door de European Marketing Confederation (EMC) om examens te verstrekken die zijn gevalideerd aan de hand van het European Marketing Certification and Qualification (EMCQ) Framework, gebaseerd op het European Qualification Framework (EQF) systeem. Op basis hiervan worden de EQF niveaus op de diploma’s aangeduid (met uitzondering van NIMA/MOA A Sensorisch Onderzoeker en NIMA/MOA B Sensorisch Onderzoeker).

1.5           De NIMA Examens zijn door het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) ingeschaald op de Netherlands Qualification Framework (NLQF) en zijn daarmee internationaal erkend op het European Qualification Framework (EQF). Op basis hiervan worden de EQF niveaus op de diploma’s aangeduid (met uitzondering van NIMA Basiskennis examens, NIMA/MOA A Sensorisch Onderzoeker en NIMA/MOA B Sensorisch Onderzoeker).

Zie voorwaarden in pdf.

2.1           NIMA shttps://www.nima.nl/wp-content/uploads/2023/08/Algemene-Voorwaarden-NIMA-2023-8-30-3.pdtaat onder leiding van de directeur van NIMA, die eindverantwoordelijk is voor de complete procesgang met betrekking tot de examens.

2.2           NIMA Examencollege is eindverantwoordelijk voor de inhoud van en de kwaliteit van de NIMA Examens.

2.3           Het samenstellen van de NIMA Examens wordt uitgevoerd door de Domeincommissies onder eindverantwoordelijkheid van het NIMA Examencollege.

2.4          Tarieven door aanvullende dienstverlening die betrekking hebben op onder meer het diploma, de validering en erkenning, staan vermeld op de website ww.nima.nl

Artikel 3 – Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examens en daarbij de beschik­king heeft of krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds op grond van functie, beroep of voorschrift ter zake van gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voor­schrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit examenreglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4 – Toezicht

Namens het NIMA College van Beroep houden de directie, het Examenbureau en de collegereferenten toezicht op de examens en de procedures met betrekking tot de complete examinering conform de normen, de instructies, het Examenreglement en het Reglement van Orde van het NIMA College van Beroep.

Artikel 5 – Exameneisen

5.1           De exameneisen (inclusief leerdoelen en eindtermen), gebaseerd op functieprofielen, worden samengesteld door de NIMA Domeincommissies en ter goedkeuring voorgelegd aan het NIMA Examencollege. De exameneisen zijn openbaar en te downloaden van de website www.nima.nl of op te vragen bij NIMA.

5.2           Wijzigingen van de exameneisen worden onder meer bekendgemaakt door vermelding op de NIMA website. Gelijktijdig wordt vermeld wanneer de gewijzigde exameneisen van kracht worden.

Artikel 6 – Examens en examenuitvoering

6.1           Een kandidaat kan alleen dan examen afleggen indien hij/zij aan elk van de eisen in deze Algemene Voorwaarden NIMA Examens heeft voldaan die van toepassing zijn op de examenkandidaat. De Algemene Voorwaarden NIMA Examens bevatten rechten en plichten voor zowel de exameninstelling als voor de kandidaat.

6.2           Examendata worden door NIMA minimaal 3 maanden van tevoren bekendgemaakt door vermelding op de NIMA website.

6.3           Het examen duurt per examendag maximaal 6 uur. Een examendag kan door pauzes, bijzondere omstandigheden zoals dyslexie of door overmacht langer duren. Een kandidaat dient hier rekening mee te houden.

6.4          In de bijzondere omstandigheid dat NIMA geen examens meer zou aanbieden, dan zal NIMA – indien mogelijk en haalbaar – de kandidaten die nog in opleiding zijn de mogelijkheid bieden om het relevante examen en bijbehorende herexamen te kunnen aanbieden zodat de kandidaten het NIMA Diploma alsnog kunnen behalen.

Artikel 7 – Het niet door laten gaan van examens

7.1          Als er zwaarwegende redenen zijn, heeft NIMA de mogelijkheid om geplande examens niet door te laten gaan. Kandidaten worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

7.2         Als door een overmacht-situatie het geplande examen geen doorgang kan vinden, is NIMA niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor de kandidaat of derden, tenzij een en ander is veroorzaakt door nalatigheid of grove schuld van NIMA. In dat geval stelt NIMA de kandidaat alsnog in de gelegenheid het examen zonder extra kosten af te leggen op een door NIMA, in afstemming met de kandidaat, nader te bepalen datum en tijd.

Artikel 8 – Examenopbouw

Het examen kan uit meerdere modules bestaan. Elke module kan meerdere onderdelen omvatten. De toetsvorm per module/onderdeel wordt door NIMA bepaald en ter vaststelling aan de NIMA Domeincommissie en het Examencollege voorgelegd. De opbouw van een NIMA Examen, de exameneisen en literatuurlijst worden bekendgemaakt in de exameneisen die zijn te downloaden via de website www.nima.nl.

Artikel 9 – Toelatingsrichtlijnen

Voor de NIMA Examens gelden toelatingsrichtlijnen die op de website www.nima.nl gepubliceerd zijn.

Artikel 10 – Vrijstellingen

10.1         De mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van maximaal één NIMA module per NIMA Examen. Een (combinatie van) verleende vrijstelling(en) is niet identiek aan een NIMA Diploma en geeft geen recht op een NIMA Diploma.

10.2         De kandidaat die vrijstelling voor een specifieke NIMA Module wil aanvragen, dient deze schriftelijk aan te vragen.

10.3         Een vrijstellingsverzoek kan enkel worden ingediend op basis van een extern behaald diploma, dat niet ouder is dan 5 jaar.

10.4         Een verleende vrijstelling heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Artikel 11 – Inschrijving, betaling en bevestiging

11.1          De inschrijving voor het examen geschiedt digitaal via de persoonlijke website van NIMA: mijn.nima.nl. De kandidaat is ingeschreven na ontvangst van de bevestigingsmail in overeenstemming met de termijnen die vermeld staan op deze website.

11.2           Indien een examen per groepsafname wordt ingekocht, verloopt de inschrijving en betaling via de onderwijsinstelling en niet via de individuele kandidaat. Indien het examen op de locatie van de onderwijsinstelling wordt afgenomen, zal op basis van een minimale examenafname van 20 examens aan de onderwijsinstelling gefactureerd worden. Ook als er door ziekte/ quarantaine/ omstandigheden minder dan 20 examens per examenmoment worden afgenomen, worden er minimaal 20 examens per examenmoment in rekening gebracht. Deze voorwaarde heeft betrekking op onderwijsinstellingen binnen het regulier onderwijs.

11.3         Voor de inschrijving en betaling van examens maakt NIMA onderscheid tussen twee soorten examens, namelijk schriftelijke examens en mondelinge examens. Schriftelijk examens verlopen via Lamark. Schriftelijke examens zijn:

 • Basiskennis Marketing
 • Basiskennis Online Marketing
 • Basiskennis Communicatie
 • Basiskennis Sales
 • NIMA A1 Marketing
 • NIMA A1 Communicatie
 • NIMA A1 Online Marketing
 • NIMA A1 Sales
 • NIMA B1 Marketing
 • NIMA B1 Communicatie
 • NIMA B1 Sales
 • NIMA C1

Mondelinge examens verlopen via NIMA. Mondelinge examens zijn:

 • NIMA A2 Online Marketing
 • NIMA A2 Marketing
 • NIMA A2 Communicatie
 • NIMA A2 Sales
 • NIMA B2 Marketing (alle specialisaties)
 • NIMA B2 Communicatie (alle specialisaties)
 • NIMA C2

Schriftelijke examens

11.4           Inschrijving voor schriftelijk examens kan vanaf 90 dagen voor de gewenste examendatum tot 1 dag voor de examendatum. Heb je extra tijd of een aanpassing nodig voor het examen? Dan gaat de inschrijving voor het examen per e-mail. Stuur een e-mail naar examens@nima.nl. Geef in deze e-mail aan voor welk examen je je wilt inschrijven en stuur een bewijs (dokters- of dyslexieverklaring) mee. Je kunt ook een voorkeursdatum, -tijdstip en -locatie aangeven voor deze inschrijving. Deze zijn nog onder voorbehoud vanwege de aanvraag voor een examentijdverlenging en/of aanpassing.

11.5           Bij 14 dagen of meer tussen de boekings- en examendatum, is betaling mogelijk via creditcard, iDeal of overboeking. Bij 1 tot 13 dagen tussen de boekings- en examendatum is betaling alleen mogelijk via creditcard of iDeal. Een overboeking moet 14 dagen na de factuurdatum of uiterlijk 10 dagen voor de examendatum (bij inschrijving korter dan 24 dagen op de examendatum) binnen zijn. Een schriftelijk examen wordt geannuleerd wanneer de betaling niet op tijd binnen is. 21 dagen na de boekingsdatum dienen boekingen bevestigd te zijn middels een betaling. Uiterlijk 8 dagen voor de examendatum dient de boeking bevestigd te zijn middels een betaling (als boekingsdatum binnen 21 dagen voor examendatum ligt).

Mondelinge examens

11.6          De examendata worden uiterlijk een half jaar voor de examendatum bekendgemaakt door NIMA. Het examengeld bij een herexamen dient bij inschrijving per iDeal of creditcard voldaan te worden.

11.7           Indien een kandidaat binnen 24 uur na digitale inschrijving geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk op de sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode contact op te nemen met NIMA.

11.8           NIMA stuurt in alle gevallen een factuur voor het examengeld. In alle gevallen blijft de kandidaat ervoor verantwoordelijk er op toe te zien dat het examengeld tijdig wordt betaald. In het geval van een automatische incasso dient de kandidaat er op toe te zien dat het incasseren mogelijk moet zijn. Wanneer op de examendag geen betaling van het examengeld is ontvangen kan niet worden deelgenomen aan het examen.

11.9           De betalingsplicht ten aanzien van een NIMA Examen blijft te allen tijde onverminderd van toepassing.

Artikel 12 – Oproep

12.1           Circa 2 weken voor het mondelinge of schriftelijke examen wordt een examenoproep gestuurd naar kandidaten die zich tijdig hebben ingeschreven. Mondelinge examens worden altijd aangegeven met een vanaf-datum. Dit betekent dat er meerdere dagen in die week NIMA Examens worden afgenomen. In de oproep staat onder meer aangegeven:

 • de locatie van het examen
 • het tijdstip waarop het examen begint en waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn
 • de totale duur van het examen
 • welke hulpmiddelen op het examen mogen of moeten worden gebruikt
 • welke gegevens door de kandidaat dienen te worden meegebracht

Voor de schriftelijke examens ontvangt de kandidaat 1 dag voor het examen een herinneringsmail via Lamark.

12.2           Indien een kandidaat één week voor de desbetreffende examendatum de in artikel 12.1 vermelde examenoproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij direct contact op te nemen met NIMA.

Artikel 13 – Verzetten en annuleren

13.1           Het is mogelijk om een mondeling of schriftelijk examen te verzetten of te annuleren via de link in de bevestigingsmail bij een schriftelijk examen of via het persoonlijk account in MijnNIMA bij een mondeling examen. Van iedere annulering of verzetting krijgt de kandidaat bericht per e-mail.

Schriftelijk examen

13.2         Verzetten of annuleren kan alleen tot 8 dagen voor de examendatum, na deze datum is verzetten of annuleren niet meer mogelijk.

13.3         Het examen kan maximaal drie keer gratis verzet worden naar een ander examenmoment.

13.4         Indien het examen binnen 8 dagen voor de examendatum wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.

13.5         Schrijf je je binnen 8 dagen voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.

13.6         Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.

13.7         Verzetten kan via de link die je hebt ontvangen in de bevestigingsmail.

13.8        In alle andere gevallen bedragen de kosten voor het verzetten van een examen € 100.

Mondeling examen

13.9          Een mondeling examen verzetten of annuleren kan kosteloos tot 28 dagen voor de examendatum. Dit dient per e-mail via examens@nima.nl bij NIMA te worden aangevraagd.

13.10        De kosten bedragen voor het verzetten of annuleren van een mondeling examen binnen 28 dagen voor de examendatum doch voor de examenoproep 100 euro.

13.11        Indien het examen na de examenoproep wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.

13.12        Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.

13.13        Schrijf je je binnen 28 dagen voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.

13.14        Ten aanzien van het verzetten en annuleren van een examen hanteert NIMA een coulanceregeling. Het examen kan zonder kosten worden verzet wanneer sprake is van ziekte, overlijden binnen de familie- of vriendenkring of geboorte. Zie voor alle voorwaarden bijlage 1. De coulanceregeling kan enkel worden toegepast wanneer een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart gemaild wordt naar examens@nima.nl. Dit is altijd ter beoordeling van NIMA. De maximale termijn tussen het aangeven van het verzetten van het examen en het toesturen van een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart is 5 werkdagen.

Artikel 14 – Procedures tijdens het examen

14.1          Elke kandidaat die deelneemt aan een examen wordt geacht 15 minuten voor aanvang van ieder examenonderdeel in de zaal plaats te nemen en is vervolgens gehouden aan het volgen van de instructies van de zaalleiding.

14.2         Bij een schriftelijk examen kan een kandidaat tot uiterlijk een half uur na aanvang van het examen worden toegelaten tot het examen; dit geheel alleen met goedkeuring van de zaalleiding. De kandidaat die te laat aan het examen begint verliest het recht op de maximale examentijd. Bij een schriftelijk examen dat op een Lamark examenlocatie wordt afgenomen, dient de kandidaat op tijd te zijn. Als de kandidaat te laat is, is het aan de toezichthouder op de locatie of de kandidaat nog examen kan doen en is onder meer afhankelijk van de bezetting van het examencentrum.

14.3         Bij een mondeling examen kan een kandidaat tot uiterlijk een kwartier na aanvang van het examen worden toegelaten tot het examen; dit geheel alleen met goedkeuring van de examinatoren en zaalleiding. De kandidaat die te laat aan het examen begint verliest het recht op de maximale examentijd.

14.4         De schriftelijke examens worden digitaal bij een van de locaties van Lamark afgenomen. Op de locatie worden inloggegevens verstrekt.

14.5         Wanneer digitaal examineren niet mogelijk is heeft NIMA het recht om, indien mogelijk en relevant, examens schriftelijk (op papier) af te nemen.

14.6         De kandidaat is verantwoordelijk voor het geheel inleveren van zijn/haar schriftelijk examenwerk bij beëindiging van het examen. Indien het examenwerk buiten de examenzaal is geweest, zal het examen als niet afgelegd worden beschouwd. Kladpapier wordt niet beschouwd als examenwerk en zal daarom niet beoordeeld worden.

14.7         NIMA Examens zijn niet openbaar. NIMA kan belangstellenden toestaan een NIMA Examen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Verzoek hiertoe dient bij NIMA te worden ingediend. Personen die als belangstellende de examens bijwonen dienen zich te houden aan de gestelde regels. De door NIMA aangewezen verantwoordelijke functionaris kan de aan belangstellenden verleende toestemming tot het NIMA Examen bij te wonen op ieder willekeurig moment intrekken.

14.8         Mondelinge examens worden opgenomen. De geluids-en/of video-opnames worden gedurende de bezwaartermijn bewaard en zijn alleen beschikbaar voor intern gebruik.

14.9         Het schriftelijk examenwerk wordt gedurende de bezwaartermijn van het examen door NIMA bewaard.

14.10       De door NIMA aangewezen verantwoordelijke functionaris bij de examens is bevoegd:

  • kandidaten die zich bij aanmelding of gedurende het examen aan bedrog hebben schuldig gemaakt aan te geven bij de Domeincommissie en het Examencollege;
  • kandidaten die niet voldoen aan de vereisten zoals in deze Algemene Voorwaarden NIMA Examens zijn genoemd van deelneming aan het examen uit te sluiten

14.11        De kandidaat moet zich tijdens het examen legitimeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort, rijbewijs, Europese – of gemeentelijke identiteitskaart.

14.12        Indien er door NIMA examenmaterialen/hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld, dan dienen deze ook op aanwijzing van de zaalleiding te worden gebruikt en dan zijn zelf meegebrachte materialen niet toegestaan.

14.13        De toezichthouder kan na overleg met de NIMA directeur en/of de aanwezige verantwoordelijke NIMA-functionaris, indien hem/haar blijkt dat zich tijdens het examen ernstige onregelmatigheden voordoen, het examen doen beëindigen.

14.14        Tijdens het examen zijn (tele)communicatiemiddelen, dan wel geluids- of beeldapparatuur in welke vorm dan ook verboden. Elk apparaat in dat opzicht dient in de examenzaal dan ook uitgeschakeld te zijn en dus ook niet stand-by te staan.

Artikel 15 – Beoordeling, inzage, geldigheidsduur en diploma

15.1         De uitwerkingen van de schriftelijke examenopgaven worden beoordeeld in overeenstemming met de antwoordindicaties en correctoreninstructies ofwel puntenverdeling en met één samengesteld cijfer gewaardeerd.

15.2        Een mondeling examen wordt per kandidaat afgenomen door minstens twee examinatoren die in onderlinge afstemming één cijfer vaststellen.

15.3        Schriftelijke examenwerken die beoordeeld zijn met een cijfer binnen de range van 5,3 tot en met 5,6, krijgen een tweede correctie toegewezen. Indien er tussen de eerste en tweede correctie een scoreverschil is van meer dan 1 volledige punt in het eindcijfer én waarbij sprake is van een voldoende en een onvoldoende, wordt het examenwerk aan een derde correctie onderworpen.

15.4        Het cijfer van een examenmodule wordt met 1 decimaal achter de komma gecommuniceerd aan de kandidaat.

15.5        De cases, vragen en kladpapier gebruikt in schriftelijk en digitaal afgelegde NIMA Examens worden na afloop van het examen niet aan de kandidaten meegegeven.

15.6        Indien het examen uit meerdere modules bestaat en de kandidaat voor een module het tot 1 decimaal afgeronde cijfer 5,5 of hoger haalt en voor een andere module een cijfer lager dan het tot 1 decimaal afgeronde 5,5 dan blijft de module waarvoor een 5,5 of hoger is behaald drie jaar geldig.

15.7        De kandidaat ontvangt digitaal bericht over de beoordeling van een afgelegd schriftelijk examen. De behaalde cijfers worden aan de kandidaat enkel persoonlijk bekendgemaakt. Het na afloop van een mondeling examen bekendgemaakte cijfer wordt altijd schriftelijk bevestigd.

15.8        De kandidaat heeft recht op een diploma nadat alle modules van het examen, waarvan maximaal 1 module via een vrijstelling, behaald zijn. Dit betekent dat per module van het examen het tot 1 decimaal afgeronde cijfer 5,5 of hoger behaald dient te zijn.

15.9        De cases, vragen en kladpapier gebruikt in schriftelijk en digitaal afgelegde NIMA Examens worden na afloop van het examen niet aan de kandidaten meegegeven.

15.10      Wij bieden inzage in het eigen examenwerk (alleen schriftelijk examen) aan in ons kantoorpand in Amsterdam Zuidoost (Hogehilweg 16). Een digitale inzage is niet mogelijk in verband met de vertrouwelijkheid van het aangeboden examen-materiaal.

15.11       Inzage doen is gratis, maar als een moment is ingepland en je bent niet op de inzage aanwezig dan zal NIMA € 50,- administratiekosten in rekening brengen. Inzage in mondeling examen is niet mogelijk (opname is alleen voor intern gebruik door NIMA)

15.12      Je kunt een inzage aanvragen door een email te sturen naar examens@nima.nl. Vervolgens zal je worden gevraagd om een moment te kiezen in een planningstool. Pas als NIMA dit moment heeft bevestigd, kun je voor inzage langskomen.

15.13      Tijdens de inzage mogen geen opnames of kopieën gemaakt worden van het materiaal dat je inziet.
Voor de inzage wordt je daarom gevraagd om je telefoon, tas en/of jas bij ons in te leveren.

15.14      Je kunt binnen 21 kalenderdagen na dagtekening van de uitslagbrief inzage komen doen. Daarna vervalt de mogelijkheid op inzage.

15.15     Tijdens de inzage is er geen inhoudelijke deskundige aanwezig. Het is bedoeld als leermoment specifiek voor degene die een examen willen herkansen. Eventuele inhoudelijke vragen kunnen achteraf per email worden doorgegeven, echter wij adviseren je om voor inhoudelijke vragen contact op te nemen met de opleider.

15.16      Een NIMA Diploma of NIMA Titel (SMP, SCP, SDP, RM, NQL) wordt geregistreerd in het openbare NIMA. NIMA beschermt hiermee haar gediplomeerden en titelhouders door echtheid van het diploma en/of titel te bevestigen. Als hierop door gediplomeerde of titelhouder geen prijs wordt gesteld, dient dit bij NIMA kenbaar gemaakt te worden. NIMA zal de registratie in het diplomaregister op verzoek verwijderen.

Artikel 16 – Procedure voor klacht, geschil, bezwaar en beroep

16.1           NIMA maakt onderscheid tussen een klacht, een geschil, een bezwaar en een beroep.

16.2           Een klacht betreft het gedrag of de procedure van NIMA. Deze wordt in behandeling genomen door het Examencollege. De Directie én het Examencollege oordelen of een klacht gegrond of ongegrond is, na de betrokken partijen door NIMA gehoord zijn.

16.3           Een geschil betreft het gedrag of de procedure van NIMA en komt voort uit een klacht. Een geschil ontstaat bij ongenoegen over de klachtenafhandeling. Een geschil wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke leden van de geschillencommissie. Zij doen een uitspraak, na de betrokken partijen gehoord te hebben.

16.4           Een bezwaar betreft de inhoud en de beoordeling van het examen. Deze wordt in behandeling genomen door het Examencollege. De Directie én het Examencollege oordelen of een bezwaar gegrond of ongegrond is op basis van een herbeoordeling en een inhoudelijk oordeel op het bewaarschrift van de kandidaat.

16.5           Een beroep betreft de inhoud en de beoordeling van het examen en komt voort uit een bezwaar. Tegen een oordeel in de bezwaarprocedure kan een beroep worden ingediend. Deze wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke leden van het College van Beroep. Het College van Beroep geeft bindend advies uit op basis van de bevindingen en ervaringen van de inhoudelijke toezichthouders.

16.6           Tegen de inhoud en de beoordeling van het examen kan tot en met 21 kalenderdagen na dagtekening van de schriftelijk medegedeelde beoordeling een klacht of bezwaar worden ingediend bij het NIMA Examencollege. Het NIMA Examencollege stelt de kandidaat uiterlijk dertig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift in kennis van haar bevinding. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zal de kandidaat binnen de termijn van 30 werkdagen hiervan in kennis worden gesteld. Dit onder toelichting van het uitstel en met een indicatie wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven.

16.7           Een klacht of bezwaar zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij klachten van procedurele aard beslist de NIMA Directie in samenspraak met het NIMA Examencollege, na partijen gehoord te hebben. Over de klachten- en bezwaarprocedure en de daaraan verbonden kosten zijn, in overleg met het NIMA College van Beroep, nadere regels vastgesteld; deze zijn te vinden op de website www.nima.nl.

16.8           Tegen de uitslag in de bezwaarprocedure dan wel tegen de uitspraak van een door NIMA behandelde klacht, kan binnen 6 weken na dagtekening van de schriftelijk medegedeelde resultaten van de bezwaarprocedure of klacht door de kandidaat beroep worden aangetekend bij het NIMA College van Beroep. Het NIMA College van Beroep zal bij een beroep gebaseerd op een bezwaarprocedure aan de vakinhoudelijke toezichthouders vragen vanuit hun bevindingen en ervaringen het NIMA College van Beroep advies te geven betreffende de inhoud van het beroepschrift en op basis daarvan tot een beslissing komen. Deze beslissing is bindend, zal door NIMA worden overgenomen en vervangt de eerdere beoordeling. Over de beroepsprocedure en de daaraan verbonden kosten zijn nadere regels vastgesteld in het Reglement van Orde van het NIMA College van Beroep. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar bij NIMA en via www.nima.nl.

Artikel 17 – Eigendomsrecht

17.1           De schriftelijke en digitale (uitgewerkte) examenopgaven, met uitzondering van door kandidaten opgestelde bedrijfsspecifieke scripties, zijn het onvervreemdbaar eigendom van NIMA.

17.2           De schriftelijke en digitale (uitgewerkte) examenopgaven van NIMA Examens worden niet vrijgegeven.

17.3           Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom die ten aanzien van de door NIMA geleverde producten kunnen of zullen worden uitgeoefend berusten bij NIMA of haar toeleveranciers, met uitzondering van het door de klant aangeleverde materiaal.

17.4           Een examencase kan in samenwerking met het bedrijfsleven en/of andere relevante partijen worden ontwikkeld, zodat een ‘real-life’-case wordt aangeboden aan kandidaten. NIMA behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de examenuitwerkingen anoniem beschikbaar te stellen aan het bedrijf dat voor het onderhavige examen gegevens beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 18 – Bijzondere bepalingen

Indien de kandidaat een zodanige handicap heeft dat men niet op de gebruikelijke manier aan een examen(module) kan deelnemen, dan dient men dit bij aanmelding en uiterlijk 4 weken voor het examen schriftelijk kenbaar te maken via examens@nima.nl. Het is aan NIMA om te beoordelen of een aangepaste examenvorm tegen welke kosten nodig en/of mogelijk is. NIMA streeft ernaar kandidaten die recht kunnen doen gelden op bijzondere omstandigheden in de gelegenheid te stellen op een aangepaste wijze aan een examen deel te nemen. Bij bijzondere bepalingen geldt dat de inschrijving voor het examen via NIMA gaat. De kandidaat stuurt een mail naar examens@nima.nl. In deze mail staat het examen waarvoor de kandidaat zich wil inschrijven, met daarbij een bewijs (dokters- of dyslexieverklaring) mee. De kandidaat kan een voorkeursdatum, -tijdstip en locatie aangeven voor deze inschrijving. Deze zijn nog onder voorbehoud vanwege de aanvraag voor een examentijdverlenging en/of aanpassing.

Artikel 19 – Fraude

19.1           Fraude is elke vorm (bijvoorbeeld ook identiteitsfraude) van het oneigenlijk beïnvloeden van het collectieve of individuele examenresultaat, al dan niet voor eigen gebruik. Elke vorm van fraude is strafbaar. Of er van fraude sprake is of is geweest, is ter beoordeling aan NIMA. Fraude die achteraf wordt vastgesteld, kan alsnog betekenen dat examenmateriaal waarop de waardering is/wordt gebaseerd, door NIMA ongeldig wordt verklaard.

19.2           Onder fraude en/of plagiaat bij een mondeling examen wordt verstaan: het gebruiken van werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.

19.3           Onder fraude en/of plagiaat bij een schriftelijk en digitaal examen wordt spieken verstaan; spieken houdt in: elke vorm van het ter beschikking hebben en/of het gebruik van niet uitdrukkelijk door het reglement toegestane literatuur, hulpmiddelen of hulppersonen tijdens een examen ofwel het op oneigenlijke wijze (bijvoorbeeld door afkijken) beïnvloeden van het examenresultaat.

19.4           In geval fraude en/of plagiaat wordt geconstateerd, wordt de kandidaat uitgesloten van deelname aan het examen en kunnen door de kandidaat geen rechten aan het (nog af te leggen/reeds afgelegde) examen worden ontleend. Als sanctie is bepaald dat het werk van de kandidaat (het examenmateriaal) niet wordt beoordeeld of dat het examenmateriaal van de kandidaat ongeldig wordt verklaard. Daarbovenop kan de kandidaat worden uitgesloten van deelneming aan één of meer volgende examens voor een periode van maximaal een jaar.

19.5           Wanneer fraude en/of plagiaat bij NIMA Examens wordt geconstateerd of vermoed, deelt de vertegenwoordiger van NIMA dit mee aan de examenkandidaat en tevens schriftelijk aan het NIMA Examencollege. Het NIMA Examencollege is bevoegd tot het opleggen van passende sancties. Het NIMA Examencollege past hoor en wederhoor toe, dat wil zeggen dat zowel de vertegenwoordiger van NIMA als de van fraude en/of plagiaat verdachte examenkandidaat gehoord moet worden door het NIMA Examencollege. Het NIMA Examencollege stelt de kandidaat binnen een termijn van twee weken schriftelijk in kennis van haar besluit.

Indien de beslissing van het Examencollege luidt dat er geen sprake is van fraude en/of plagiaat, zal NIMA het initiatief nemen om de uitvoering van het examen alsnog op korte termijn mogelijk te maken en, in geval van een mondeling examen, daarbij een andere NIMA Examinator aanstellen.

19.6           In gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden NIMA Examens niet voorzien, beslist het NIMA Examencollege, met dien verstande dat spoedeisende zaken die zich tijdens de examens voordoen worden beslist door de directeur van NIMA of door de voorzitter van het NIMA Examencollege of namens hem/haar handelende perso­nen, eventueel in overleg met de toezichthouder(s).

19.7           Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de directeur van NIMA in samenspraak met het NIMA Examencollege en indien nodig met het NIMA College van Beroep.

19.8           Indien er dringende redenen zijn om van dit reglement af te wijken, geschiedt dit in samenspraak met het NIMA College van Beroep.

 

NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing

Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam Zuidoost

Postbus 12443, 1100 AK Amsterdam Zuidoost

Tel: (020) 5039300

E-mail: examens@nima.nl

 

Bijlage 1 Voorwaarden coulanceregeling

In geval van aantoonbare overmacht is het mogelijk een verzoek tot coulance in te dienen. Coulance wordt alleen in de volgende situaties verleend:

 • Door ziekte niet in staat examen te doen, verklaring huisarts/specialist
  • In het geval van een KNMG-verklaring waarin wordt uitgelegd dat een huisarts niet verplicht is een medische verklaring af te geven, dient deze KNMG verklaring te zijn voorzien van een datum, handtekening en stempel van de betreffende huisarts.
 • Overlijden van een familielid in de 1e t/m 3e graad
  • Hiervoor geldt de periode ingaande de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij overlijden van een van de ouders of schoonouders, de echtgenote of echtgenoot, de levenspartner, een kind, een broer of zus.
  • Hiervoor geldt de dag van overlijden of van de begrafenis of crematie bij overlijden van een zwager of schoonzuster, een van de grootouders of een kleinkind. Een bewijsstuk in de vorm van een officiële kennisgeving (rouwadvertentie of rouwkaart) moet dan bij het verzoek voor coulance worden meegestuurd. Uit dit bewijsstuk moet de familieverwantschap duidelijk blijken.
 • Geboorte van uw kind op de dag voor het examen of de dag van het examen. Als bewijsstuk geldt een geboortekaartje.
 • Plotselinge militaire detachering

Voorbeelden van niet geldige redenen voor coulance zijn:

 • Vergist in datum/tijd/locatie
 • Niet voldoende kunnen leren om welke reden dan ook
 • Niet op tijd aanwezig kunnen zijn door vertraging tijdens reis (files, pech etc.)
 • Ziekte van een naaste
 • Verklaring van de werkgever dat de kandidaat is ziek gemeld op het werk
 • Verklaring van de werkgever dat de kandidaat (wegens drukte op het werk) geen verlof kan krijgen
 • Verklaring van voorgeschreven medicijnen

Als coulance wordt toegekend, wordt door NIMA bepaald of het examen wordt verzet of geannuleerd en of het examengeld wordt teruggestort. Wordt uw situatie hierboven niet beschreven? In dat geval beslist NIMA of de overmacht leidt tot coulance.