NIMA Beroepschrift

januari, 2020

NIMA BeroepschriftSchrijf je snel in! Investering: Tarief ÔéČ 199,00

Tijd

Het hele jaar (2020)

Investering

Tarief ÔéČ 199,00

SCHRIJF JE IN VOOR DIT EVENT

Schrijf je snel in!

Event beschrijving

Een kandidaat kan tegen de uitspraak van het NIMA Examencollege in beroep gaan bij het NIMA College van Beroep. Een beroepschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de schriftelijke uitspraak te worden ingediend bij het College van Beroep. Een te laat ingediend beroepschrift is niet ontvankelijk, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het College van Beroep.

Inhoud Beroepschrift
In een beroepschrift dient te worden aangegeven de naam van de examenkandidaat , het correspondentieadres, postcode en plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede om welk examen het gaat, de examendatum en een duidelijke omschrijving van de gronden van het beroep.  Zo mogelijk overlegt appellant bij het beroepschrift een kopie van de uitspraak van het examencollege Tenslotte dient de eis duidelijk omschreven te zijn.

Stappen

  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van het beroepschrift aan de examenkandidaat.
  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen na de ontvangstbevestiging de stukken naar de leden van het NIMA College van Beroep.
  • De┬á voorzitter van het NIMA College van Beroep kan kennelijk ongegronde of kennelijk niet-ontvankelijke beroepschriften ter zijde leggen.

Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen indien:

  • Niet is voldaan aan de vereisten en appellant blijvend tekortschiet bij het verstrekken van de vereiste gegevens en/of de betaling, nadat appellant hier door NIMA op is gewezen.
  • Dit een beroepschrift tegen een beoordeling betreft welke reeds eerder in behandeling is genomen.
  • Ten aanzien van het onderwerp van het┬á beroepschrift een procedure aanhangig is bij een (scheids)rechterlijke instantie of indien de (scheids)rechter het geschil zoals voorgelegd in het beroepschrift heeft beoordeeld.

Van het niet in behandeling nemen van een beroepschrift wordt klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de reden daarvan.

Het NIMA College van Beroep beslist omtrent een voorgelegd beroepschrift niet nadat de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stellingen nader te onderbouwen en vragen van het College van Beroep te beantwoorden. De betrokken partijen kunnen dit zelf doen of zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een daartoe gemachtigde.

Kosten
Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Deze leges dienen als tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van het beroep. Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen zonder voorafgaande betaling van de verschuldigde leges.

Indien een beroep gegrond wordt verklaard gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges. Indien een beroep gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, beslist het NIMA College van Beroep omtrent restitutie van leges op de wijze die zij passend acht.

Organisator

NIMA

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X