NIMA Bezwaarschrift

juni, 2020

NIMA BezwaarschriftSchrijf je snel in! Investering: Tarief € 149,00

Tijd

Het hele jaar (2020)

Investering

Tarief € 149,00

SCHRIJF JE IN VOOR DIT EVENT

Schrijf je snel in!

Event beschrijving

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitslag van een NIMA Examen. We maken onderscheid tussen bezwaren tegen de inhoud van een examen en klachten over de gevolgde procedures:

 • Bij een bezwaar tegen de inhoud beslist het NIMA Examencollege en volgt daarbij de uitspraak van de desbetreffende NIMA Examencommissie of het advies van externe deskundigen.
 • Bij een klacht over de procedure beslist de NIMA Directie in samenspraak met het NIMA Examencollege, na het horen van de betrokken partijen.

Procedure
Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

 • Bezwaar dient per mail (examens@nima.nl) te worden ingediend. Binnen 21 dagen na dagtekening van de uitslagbrief dient de aanmelding voor een bezwaarschrift door NIMA ontvangen te zijn. Bezwaarschriften die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Bij een bezwaar tegen de inhoud van een schriftelijk examen vraagt het NIMA Examencollege advies aan de desbetreffende NIMA Examencommissie. Een lid uit deze commissie of een inhoudelijk deskundige beoordeelt het examen opnieuw en vergelijkt zijn/haar beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren. Dit oordeel wordt overgenomen door het NIMA Examencollege en vervangt, indien de kandidaat alsnog geslaagd is, de eerdere beoordeling. In geval van twijfel kan het NIMA Examencollege een uitspraak vragen van onafhankelijke deskundigen.
 • Bij een bezwaar tegen de uitslag van een mondeling examen worden de examinatoren gehoord. De beoordeling van het mondelinge examen is aanvechtbaar indien er aanwijsbare procedurefouten zijn gemaakt. Indien u een bezwaar indient kan u verzocht worden ook de door u gebruikte presentatie en uw plan aan NIMA toe te sturen.
 • Bij een bezwaar tegen de gevolgde procedure bij een schriftelijk of mondeling examen komt de directie in samenspraak met het NIMA Examencollege tot een gemotiveerde uitspraak.
 • Het NIMA Examencollege stelt uiterlijk 30 werkdagen na ontvangst van het  bezwaarschrift de kandidaat in kennis van zijn bevinding. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zal de kandidaat binnen de termijn van 30 werkdagen hiervan in kennis worden gesteld. Dit onder toelichting van het uitstel en met een indicatie wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven.
 • Een bezwaar zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bezwaarschriften worden door NIMA geregistreerd en gedurende drie kalenderjaren bewaard.

NIMA raadt kandidaten die een bezwaar indienen aan eerst de uitslag van het bezwaar af te wachten alvorens zich opnieuw in te schrijven voor eenzelfde NIMA Examen. Dit omdat het annuleren van de inschrijving voor een NIMA Examen kosten met zich meebrengt. Een kandidaat die zich toch inschrijft voor eenzelfde NIMA Examen voordat de uitslag van het bezwaar bekend is, doet dit op eigen risico.

Inhoud bezwaarschrift
Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • een inhoudelijk onderbouwde motivatie die ten grondslag ligt aan het bezwaarschrift;
 • naam kandidaat, adres en woonplaats;
 • examensoort, examendatum, examennummer en geboortedatum;
 • duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft;

Kosten
Het indienen van een bezwaarschrift brengen kosten met zich mee. Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard en het eindcijfer aangepast wordt naar een voldoende gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges.

Organisator

NIMA

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X