Examen procedures voor het NIMA Examen

Bij het afleggen van een NIMA Examen heb je vaak te maken met verschillende procedures. Om de meest gestelde vragen te beantwoorden, kun je hier alle informatie omtrent de procedures terugvinden.

Klacht, geschil, bezwaar en beroep

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitslag van een NIMA Examen. We maken onderscheid tussen bezwaren tegen de inhoud van een examen en klachten over de gevolgde procedures:

Een klacht betreft het gedrag of de procedure van NIMA. Deze wordt in behandeling genomen door het examencollege. De directie én het examencollege oordelen of een klacht gegrond of ongegrond is, na de betrokken partijen door NIMA gehoord zijn.

Een geschil betreft het gedrag of de procedure van NIMA en komt voort uit een klacht. Een geschil ontstaat bij ongenoegen over de klachtenafhandeling. Een geschil wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke leden van de geschillencommissie. Zij doen een uitspraak, na de betrokken partijen gehoord te hebben.

Een bezwaar betreft de inhoud en de beoordeling van het examen. Deze wordt in behandeling genomen door het examencollege. De directie én het examencollege oordelen of een bezwaar gegrond of ongegrond is op basis van een herbeoordeling en een inhoudelijk oordeel op het bewaarschrift van de kandidaat.

Een beroep betreft de inhoud en de beoordeling van het examen en komt voort uit een bezwaar. Tegen een oordeel in de bezwaarprocedure kan een beroep worden ingediend. Deze wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke leden van het college van beroep. Het college van beroep geeft bindend advies uit op basis van de bevindingen en ervaringen van de inhoudelijke toezichthouders.

Tarieven aanvullende dienstverlening

Tarieven aanvullende dienstverlening die betrekking hebben op onder meer het diploma, de validering en/of erkenning.

• Verificatie NIMA Diploma en plaatsing NIMA Diplomaregister: € 45,-
• Aanvraag softcopy bij behaald NIMA Diploma (inclusief plaatsing diplomaregister): € 75,-
• Erkend diploma van regulier onderwijs met plaatsing NIMA Diplomaregister: € 55,-
•Aanvraag vrijstellingsverzoek (diploma niet ouder dan 5 jaar): € 150,-
*Aanvraag internationaal EMC certificaat bij behaald NIMA Diploma: € 55,-
• Verleng geldigheid uitslag van NIMA Examenmodule (max. 1 jaar): € 45,-
• Wijzig tenaamstelling op NIMA Diploma of postadres: € 75,-

Bovenstaande tarieven gelden per aanvraag en per diploma per kandidaat.

Procedure klacht en geschil

Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

Klacht: de kandidaat kan een klacht indienen via examens@nima.nl ter attentie van het examencollege. Hierbij dient de kandidaat gedetailleerde informatie te beschrijven over de aard van de klacht. Het examenbureau neemt contact op met de kandidaat en, indien nodig, zal de klacht voorleggen aan het examencollege.

Geschil: de kandidaat kan een bericht sturen naar examens@nima.nl ter attentie van de geschillencommissie. Hierbij dient de kandidaat gedetailleerde informatie te beschrijven over de aard van het geschil. Het examenbureau zal het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Procedure bezwaar

Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

Bezwaar: de kandidaat dient een bezwaar aan te melden. Momenteel kan dit door het bezwaarschrift per mail op te sturen naar examens@nima.nl. NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en neemt vervolgens het bezwaar in behandeling. Binnen 21 dagen na dagtekening van de uitslagbrief dient de aanmelding voor een bezwaarschrift en het bezwaarschrift zelf door NIMA ontvangen te zijn. Bezwaarschriften die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Bij een bezwaar tegen de inhoud van een schriftelijk examen vraagt het examencollege van NIMA advies aan de desbetreffende examencommissie. Een lid uit deze commissie of een inhoudelijk deskundige beoordeelt het examen opnieuw en vergelijkt zijn/haar beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren. Dit oordeel wordt overgenomen door het examencollege en vervangt, indien de kandidaat alsnog geslaagd is, de eerdere beoordeling. In geval van twijfel kan het examencollege een uitspraak vragen van onafhankelijke deskundigen.

Bij een bezwaar tegen de uitslag van een mondeling examen worden de examinatoren gehoord, wordt de beoordeling opnieuw doorgenomen en wordt de opname van het examen (indien beschikbaar) beluisterd/bekeken. De beoordeling van het mondelinge examen is aanvechtbaar indien er aanwijsbare procedurefouten zijn gemaakt. Indien je een bezwaar indient kan je verzocht worden ook de door jou gebruikte presentatie en jouw plan naar NIMA door te sturen.

Bij een bezwaar komt de directie in samenspraak met het examencollege tot een gemotiveerde uitspraak.

Het examencollege stelt uiterlijk 30 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift de kandidaat in kennis van zijn bevinding. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zal de kandidaat binnen de termijn van 30 werkdagen hiervan in kennis worden gesteld. Dit onder toelichting van het uitstel en met een indicatie wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven.

Een bezwaar zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bezwaarschriften worden door NIMA geregistreerd en gedurende drie kalenderjaren bewaard.

NIMA raadt kandidaten die een bezwaar indienen aan eerst de uitslag van het bezwaar af te wachten alvorens zich opnieuw in te schrijven voor eenzelfde NIMA Examen. Dit omdat het annuleren van de inschrijving voor een NIMA Examen kosten met zich meebrengt. Een kandidaat die zich toch inschrijft voor eenzelfde NIMA Examen voordat de uitslag van het bezwaar bekend is, doet dit op eigen risico.

Inhoud bezwaarschrift
Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

  • een inhoudelijk onderbouwde motivatie die ten grondslag ligt aan het bezwaarschrift
  • naam kandidaat, adres en woonplaats
  • examensoort, examendatum, examennummer en geboortedatum
  • duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft.

Kosten
Voor het indienen van een bezwaarschrift bedragen de kosten € 149. Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard en het eindcijfer aangepast wordt naar een voldoende gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges.

Slotbepaling
In situaties waarin deze procedure niet voorziet, beslist de directie in samenspraak met het examencollege en het college van beroep.

Procedure beroepschrift

Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

Beroepsprocedure

Een kandidaat kan tegen de uitspraak van het examencollege in beroep gaan bij het college van beroep. Momenteel kun je je niet aanmelden voor beroepsschrift maar stuur je die per mail naar beroepen@nima.nl.

Een beroepschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de schriftelijke uitspraak te worden ingediend bij het college van beroep. Een te laat ingediend beroepschrift is niet ontvankelijk, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het college van beroep.

Inhoud beroepschrift

In een beroepschrift dient te worden aangegeven de naam van de examenkandidaat, het correspondentieadres, postcode en plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, om welk examen het gaat alsmede de examendatum en een duidelijke omschrijving van de gronden van het beroep.  Zo mogelijk overlegt appellant bij het beroepschrift een kopie van de uitspraak van het examencollege. Tenslotte dient de eis duidelijk omschreven te zijn.

Kosten

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden, aangeduid als leges ten bedrage van € 199. Deze leges dienen als tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van het beroep. Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen zonder voorafgaande betaling van de verschuldigde leges. Indien een beroep gegrond wordt verklaard gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges. Indien een beroep gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, beslist het college van beroep omtrent restitutie van leges op de wijze die zij passend acht.

  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van het beroepschrift aan de examenkandidaat.
  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen na de ontvangstbevestiging de stukken naar de leden van het college van beroep.
  • Het college van beroep kan kennelijk ongegronde of kennelijk niet-ontvankelijke beroepschriften ter zijde leggen.

Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen indien:

  • Niet is voldaan aan de vereisten en appellant blijvend tekortschiet bij het verstrekken van de vereiste gegevens en/of de betaling, nadat appellant hier door NIMA op is gewezen.
  • Dit een beroepschrift tegen een beoordeling betreft welke reeds eerder in behandeling is genomen.
  • Ten aanzien van het onderwerp van het  beroepschrift een procedure aanhangig is bij een (scheids)rechterlijke instantie of indien de (scheids)rechter het geschil zoals voorgelegd in het beroepschrift heeft beoordeeld.

Van het niet in behandeling nemen van een beroepschrift wordt klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de reden daarvan.

Het college van beroep beslist omtrent een voorgelegd beroepschrift niet nadat de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stellingen nader te onderbouwen en vragen van het college van beroep te beantwoorden. De betrokken partijen kunnen dit zelf doen of zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een daartoe gemachtigde.

Informatie over inzage NIMA Examen

Wij bieden inzage in het eigen examenwerk aan in ons kantoorpand in Amsterdam Zuidoost (Hogehilweg 16). Een digitale inzage is niet mogelijk in verband met de vertrouwelijkheid van het aangeboden examenmateriaal.

Inzage doen is gratis, maar als een moment is ingepland en je bent niet op de inzage aanwezig dan zal NIMA € 50,- administratiekosten in rekening brengen. Je kunt een inzage aanvragen door een email te sturen naar examens@nima.nl. Vervolgens zal je worden gevraagd om een moment te kiezen in een planningstool. Pas als NIMA dit moment heeft bevestigd, kun je voor inzage langskomen. Tijdens de inzage mogen geen opnames of kopieën gemaakt worden van het materiaal dat je inziet. Voor de inzage wordt je daarom gevraagd om je telefoon, tas en/of jas bij ons in te leveren.

Tijdens de inzage is er geen inhoudelijke deskundige aanwezig. Het is bedoeld als leermoment specifiek voor degene die een examen willen herkansen. Eventuele inhoudelijke vragen kunnen achteraf per email worden doorgegeven, echter NIMA is geen opleider dus wij adviseren je om voor inhoudelijke vragen contact op te nemen met de opleider. Je kunt binnen 21 kalenderdagen na dagtekening van de uitslagbrief inzage komen doen. Daarna vervalt de mogelijkheid op inzage.