NIMA Beroepsschrift

| EEN BEROEPSSCHRIFT INDIENEN IS HET HELE JAAR MOGELIJK.
NIMA Beroepsschrift
€ 199

Wil je tegen een bezwaarschrift in beroep gaan? Dat kan door een beroepsschrift in te dienen.


Een kandidaat kan tegen de uitspraak van het NIMA Examencollege in beroep gaan bij het NIMA College van Beroep. Een beroepschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de schriftelijke uitspraak te worden ingediend bij het College van Beroep. Een te laat ingediend beroepschrift is niet ontvankelijk, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het College van Beroep.

Inhoud Beroepsschrift
In een beroepschrift dient te worden aangegeven de naam van de examenkandidaat , het correspondentieadres, postcode en plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede om welk examen het gaat, de examendatum en een duidelijke omschrijving van de gronden van het beroep.  Zo mogelijk overlegt appellant bij het beroepschrift een kopie van de uitspraak van het examencollege Tenslotte dient de eis duidelijk omschreven te zijn.

Kosten
Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Deze leges dienen als tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van het beroep. De leges worden via het incassoformulier door NIMA van de rekening van examenkandidaat geïncasseerd. Door het insturen van een beroepschrift verklaart examenkandidaat zich akkoord met deze incasso. Indien een incasso niet kan plaatsvinden wordt de appellant daarvan door NIMA telefonisch op de hoogte gebracht en dient appellant de kosten op andere wijze te voldoen. Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen zonder voorafgaande betaling van de verschuldigde leges.

Indien een beroep gegrond wordt verklaard gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges. Indien een beroep gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, beslist het NIMA College van Beroep omtrent restitutie van leges op de wijze die zij passend acht.

Stappen

  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van het beroepschrift aan de examenkandidaat.
  • NIMA stuurt binnen vijf werkdagen na de ontvangstbevestiging de stukken naar de leden van het NIMA College van Beroep.
  • De  voorzitter van het NIMA College van Beroep kan kennelijk ongegronde of kennelijk niet-ontvankelijke beroepschriften ter zijde leggen.

Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen indien:

  • Niet is voldaan aan de vereisten en appellant blijvend tekortschiet bij het verstrekken van de vereiste gegevens en/of de betaling, nadat appellant hier door NIMA op is gewezen.
  • Dit een beroepschrift tegen een beoordeling betreft welke reeds eerder in behandeling is genomen.
  • Ten aanzien van het onderwerp van het  beroepschrift een procedure aanhangig is bij een (scheids)rechterlijke instantie of indien de (scheids)rechter het geschil zoals voorgelegd in het beroepschrift heeft beoordeeld.

Van het niet in behandeling nemen van een beroepschrift wordt klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de reden daarvan.

Het NIMA College van Beroep beslist omtrent een voorgelegd beroepschrift niet nadat de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stellingen nader te onderbouwen en vragen van het College van Beroep te beantwoorden. De betrokken partijen kunnen dit zelf doen of zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een daartoe gemachtigde.

Schrijf je in ▸
WordPress Themes
X
X
X