Ledenraad

De NIMA-ledenraad is de schakel tussen het NIMA-bestuur en de achterban. De vergaderingen van de ledenraad zijn niet openbaar. De omvang en samenstelling van de ledenraad is vastgelegd in de NIMA Statuten. De leden van de ledenraad worden door en uit de leden gekozen en vertegenwoordigen de leden in de algemene vergadering.

Bij de vertegenwoordiging in de ledenraad worden de volgende criteria voor afvaardiging in acht genomen:

  • door het bestuur van elke door het bestuur van de vereniging erkende regionale afdeling: één afgevaardigde voor elk vol aantal van honderd tot die afdeling behorende leden per de aanvang van het verenigingsjaar, waarvan de personen lid moeten zijn van de betreffende regionale afdeling;
  • door het bestuur van elke door het bestuur van de vereniging erkende groepering: een afgevaardigde, die lid moet zijn van de betreffende groepering;
  • door het accreditatie-, certificerings- en examencollege: twee afgevaardigden, welke personen lid moeten zijn van het accreditatie-, certificerings- en examencollege of van een accreditatie-, certificerings- of examencommissie;
  • door het college Register Marketeer: twee afgevaardigden, welke personen de titel Register Marketeer dienen te dragen.

Heb je interesse om toe te treden tot de NIMA-ledenraad, stuur dan een e-mail naar info@nima.nl of bel 020 – 503 93 00.

Vergaderingen
De ledenraad vergadert minimaal één keer per jaar. Voor de besluitvorming in een vergadering is een quorum ingesteld. Meer dan de helft van de ledenraadsleden moet aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Bevoegdheden
De ledenraad bestaat sinds 1 februari 2001 en heeft de Algemene Ledenvergadering vervangen. De ledenraad heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere Algemene Ledenvergadering. Alle bevoegdheden van de ledenraad staan vermeld in de statuten.