Uitslagen, inzage en bezwaren NIMA Examens - NIMA

Uitslagen, inzage en bezwaren

Na afloop van het examen start direct de procedure voor het bepalen van de uitslag. NIMA hanteert in het belang van de kandidaten een strikte procedure met betrekking tot de totstandkoming van deze examenuitslagen. Lees hier meer over de uitslagen, inzage en bezwaren. 

Uitslag examens

Bij elkaar neemt het gehele uitslagtraject 7 tot 8 weken in beslag. De correctieprocedure is onderdeel van de dienstverlening van NIMA die ervoor zorgt dat een kandidaat een diploma ontvangt dat staat voor een gedegen opleiding van hoge kwaliteit en zorgvuldig getoetste eisen.

 • Na het examen worden er steekproefsgewijs enkele examenwerken van kandidaten¬†bekeken door de examencommissie en steekproefcorrectoren. Deze proefcorrectie maakt onder andere inzichtelijk of de vooraf opgestelde antwoordindicaties en correctoreninstructies van het betreffende examen aangescherpt moeten¬†worden, zodat alle correctoren de examenwerken op een eenduidige manier kunnen beoordelen. Dit proces neemt twee weken in beslag.
 • Voor de eerste correctieronde ontvangen de correctoren de definitieve antwoordindicaties met bijbehorende correctoreninstructies en de te corrigeren werken. Let wel: alle toetsen met open vragen worden handmatig nagekeken. De resultaten worden geautomatiseerd geanalyseerd in een TIA (Toets Item Analyse). Deze analyse maakt onder andere inzichtelijk wat de gemiddelde score per vraag is en stelt de examencommissie in staat conclusies te trekken op vraagniveau.
 • De examencommissie besluit vervolgens hoe om te gaan met eventuele afwijkende resultaten. Zo kan er indien nodig compensatie plaatsvinden door middel van een bonussysteem. Een dergelijke beslissing wordt altijd in het voordeel van de kandidaat genomen.
 • Examenwerken van kandidaten die een cijfer binnen de range van 4,50 tot 6,00 scoren, worden aan een tweede correctie onderworpen. Voor deze kandidaten wordt het eindcijfer gebaseerd op het gemiddelde van beide beoordelingen.
 • Na het vaststellen van de eindcijfers van alle kandidaten wordt het behaalde examenresultaat schriftelijk gecommuniceerd.
 • Bij het behalen van een examenmodule ontvang je een uitslagbrief. Deze is drie jaar geldig. Je dient een tweede examenmodule binnen deze drie jaar te hebben behaald om het NIMA Diploma te kunnen bemachtigen.

Inzage examens

De cases en vragen van NIMA Examens worden na afloop van het examen niet aan kandidaten meegegeven. Elke kandidaat die aan een NIMA Examen heeft deelgenomen heeft het recht om tijdens de bezwaarperiode het eigen gemaakte examenwerk in te zien. Dit recht is vastgelegd in artikel 14 van de Algemene Bepalingen NIMA Examens. Voor inzage zijn enkele voorwaarden. Inzage in een NIMA Examen dient in elk geval uiterlijk plaats te vinden binnen 21 dagen na dagtekening van de uitslagbrief. Inzage is slechts mogelijk voor deelnemers aan het examen of een vertegenwoordiger, na ondertekening van dit formulier. In dit formulier staat ook de procedure voor het indienen van een verzoek tot inzage.

Bezwaarschriften

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitslag van een NIMA Examen. We maken onderscheid tussen bezwaren tegen de inhoud van een examen en klachten over de gevolgde procedures:

 • Bij een bezwaar tegen de inhoud¬†beslist het NIMA Examencollege en volgt daarbij de uitspraak van de desbetreffende NIMA Examencommissie of het advies van externe deskundigen.
 • Bij een¬†klacht over de procedure¬†beslist de NIMA Directie in samenspraak met het NIMA Examencollege, na het horen van de betrokken partijen.

Procedure
Het bovenstaande leidt tot de volgende procedure:

 • De kandidaat dient zich eerst aan te melden voor de bezwaarprocedure via deze link.¬†Na aanmelding stuurt de kandidaat het bezwaarschrift per mail naar examens@nima.nl. NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en neemt vervolgens het bezwaar in behandeling.¬†Binnen 21 dagen na dagtekening van de¬†uitslagbrief dient de aanmelding voor een bezwaarschrift en het bezwaarschrift zelf door NIMA ontvangen te zijn. Bezwaarschriften die na¬†deze termijn binnenkomen¬†worden niet¬†in behandeling genomen.
 • Bij een bezwaar tegen¬†de inhoud van een schriftelijk examen vraagt het NIMA Examencollege¬†advies aan de desbetreffende NIMA Examencommissie. Een lid uit deze commissie of een¬†inhoudelijk deskundige beoordeelt het examen opnieuw en vergelijkt zijn/haar beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren. Dit oordeel wordt overgenomen door het NIMA Examencollege en vervangt, indien de kandidaat alsnog geslaagd is, de eerdere beoordeling. In geval van twijfel kan het NIMA Examencollege een uitspraak vragen van onafhankelijke deskundigen.
 • Bij een bezwaar tegen de uitslag van een mondeling examen worden de examinatoren gehoord. De beoordeling van het mondelinge examen is aanvechtbaar indien er aanwijsbare procedurefouten zijn gemaakt. Indien u een bezwaar indient kan u verzocht worden ook de door u gebruikte presentatie en uw plan¬†aan NIMA toe te sturen.
 • Bij een bezwaar tegen de gevolgde procedure bij een schriftelijk of mondeling examen komt de directie in samenspraak met het NIMA Examencollege tot een gemotiveerde uitspraak.
 • Het NIMA Examencollege stelt uiterlijk 30¬†werkdagen na ontvangst van het¬† bezwaarschrift de kandidaat in kennis van zijn¬†bevinding. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zal de kandidaat binnen de termijn van 30¬†werkdagen hiervan in kennis worden gesteld. Dit onder toelichting van het uitstel en met een indicatie wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven.
 • Een bezwaar zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bezwaarschriften worden door NIMA geregistreerd en gedurende drie kalenderjaren bewaard.

NIMA raadt kandidaten die een bezwaar indienen aan eerst de uitslag van het bezwaar af te wachten alvorens zich opnieuw in te schrijven voor eenzelfde NIMA Examen. Dit omdat het annuleren van de inschrijving voor een NIMA Examen kosten met zich meebrengt. Een kandidaat die zich toch inschrijft voor eenzelfde NIMA Examen voordat de uitslag van het bezwaar bekend is, doet dit op eigen risico.

Inhoud bezwaarschrift
Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • een inhoudelijk onderbouwde motivatie die ten grondslag ligt aan het bezwaarschrift;
 • naam kandidaat, adres en woonplaats;
 • examensoort, examendatum, examennummer en geboortedatum;
 • duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft.

Kosten
Voor het indienen van een bezwaarschrift bedragen de kosten ‚ā¨ 149. Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard en het eindcijfer aangepast wordt naar een voldoende gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges.

Slotbepaling
In situaties waarin deze procedure niet voorziet, beslist de directie in samenspraak met het NIMA Examencollege en het NIMA College van Beroep.

Beroepsprocedure
Een kandidaat kan tegen de uitspraak van het NIMA Examencollege in beroep gaan bij het College van Beroep (beroepen@nima.nl). Een beroepschrift dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de schriftelijke uitspraak te worden ingediend bij het College van Beroep. Een te laat ingediend beroepschrift is niet ontvankelijk, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het College van Beroep.

In een beroepschrift dient te worden aangegeven de naam van de examenkandidaat, het correspondentieadres, postcode en plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, om welk examen het gaat alsmede de examendatum en een duidelijke omschrijving van de gronden van het beroep.  Zo mogelijk overlegt appellant bij het beroepschrift een kopie van de uitspraak van het examencollege. Tenslotte dient de eis duidelijk omschreven te zijn.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden, aangeduid als leges ten bedrage van ‚ā¨ 199.¬†Deze leges dienen als tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van het beroep. Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen zonder voorafgaande betaling van de verschuldigde leges.¬†Indien een beroep gegrond wordt verklaard gaat NIMA over tot restitutie van bovengenoemde leges. Indien een beroep gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, beslist het NIMA College van Beroep omtrent restitutie van leges op de wijze die zij passend acht.

NIMA stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van het beroepschrift aan de examenkandidaat.

NIMA stuurt binnen vijf werkdagen na de ontvangstbevestiging de stukken naar de leden van het College van Beroep.

De  voorzitter van het College van Beroep kan kennelijk ongegronde of kennelijk niet-ontvankelijke beroepschriften ter zijde leggen.

Een beroepschrift wordt niet in behandeling genomen indien:

 • Niet is voldaan aan de vereisten en appellant blijvend tekortschiet bij het verstrekken van de vereiste gegevens en/of de betaling, nadat appellant hier door NIMA op is gewezen.
 • Dit een beroepschrift tegen een beoordeling betreft welke reeds eerder in behandeling is genomen.
 • Ten aanzien van het onderwerp van het¬† beroepschrift een procedure aanhangig is bij een (scheids)rechterlijke instantie of indien de (scheids)rechter het geschil zoals voorgelegd in het beroepschrift heeft beoordeeld.

Van het niet in behandeling nemen van een beroepschrift wordt klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de reden daarvan.

Het College van Beroep beslist omtrent een voorgelegd beroepschrift niet nadat de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stellingen nader te onderbouwen en vragen van het College van Beroep te beantwoorden. De betrokken partijen kunnen dit zelf doen of zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een daartoe gemachtigde.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X