Toelatingsvereisten SDP

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Digital Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

Artikel 1: Vereisten

1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding
2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring
3. De kandidaat is op (marketing) managementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie met betrekking tot de toepassing van digitale vaardigheden binnen marketing, communicatie of sales
4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat een hoofdactiviteit te zijn
5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Gedragscode van de Senior Digital Professional
6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Digital Professional en NIMA zou kunnen worden geschaad
7. De kandidaat zal gedurende zijn/haar certificering als Senior Digital Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar digitale vaardigheden binnen marketing, communicatie of sales op voldoende hoog niveau blijven en opleiding op peil wordt gehouden
8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden

Artikel 2: Gebruik titel

1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Digital Professional zijn gerechtigd zich Senior Digital Professional te noemen, door de hoofdletters SDP achter de achternaam te vermelden
2. De titel Senior Digital Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Digital Professional voor werkt

Artikel 3: Waardering opleiding

1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen
2. De kandidaat dient tenminste een (marketing) diploma op hbo-niveau binnen het digitale domein te hebben, equivalent met o.a. NIMA Marketing-B diploma, equivalent met EQF level 6. Indien je niet zeker bent of je
aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met NIMA Qualification
3. Kopieën van diploma’s dienen met het aanvraagformulier te worden meegestuurd en dienen gewaarmerkt te zijn.

4. De waardering voor relevante opleidingen ziet er als volgt uit:

Marketing-, communicatie- of salesdiploma,
inclussief aspecten van het digitale domein op MBO niveau,
gelijk aan NIMA A-certificaat.
10 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma,
inclussief aspecten van het digitale domein op bachelorniveau (HBO),
gelijk aan NIMA B-certificaat
20 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma,
inclussief aspecten van het digitale domein op Masterniveau (WO),
gelijk aan NIMA C-certificaat
30 punten per jaar
Marketing-, communicatie- of salesdiploma,
inclussief aspecten van het digitale domein op postdoctoraal niveau
35 punten per jaar
Extra punten voor doctoraatswerk in marketing,
communicatie of salesonderzoek inclusief aspecten van het digitale domein
5 punten

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring

1. De kandidaat kan maximaal 36 waarderingspuntenpunten behalen met beroepservaring. Er kunnen maximaal 5 extra waarderingspunten worden toegekend voor de volgende zaken:
a. Het op de markt zetten van succesvolle producten/merken/concepten/reclamecampagnes
b. Het begeleiden of initiëren van succesvolle overnames /fusies/ joint ventures/ saneringen/ faillissementen/ reorganisaties
c. Ervaring in het buitenland
2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant.

3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is als volgt:

Productmanagementniveau
(uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid)
4 punten per jaar
Marketing, communicatie or sales management niveau
(Leidinggevend)
6 punten per jaar
Hoger management niveau
(managerial, budgetary responsibility, final responsibility)
Eerste drie jaar 12 punten per jaar.
De jaren die volgen, 8 punten per jaar.

4. De waardering voor relevante werkervaring als adviseur/consultant is als volgt:

Assistent projectleiderniveau
(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
2 punten per jaar
Projectleiderniveau
(na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)
4 punten per jaar
Senior projectleiderniveau
(na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)
Eerste drie jaar 10 punten per jaar.
Voor de jaren die volgen 6 punten per jaar

Artikel 5: Waardering voor relevante ervaring in het digitale domein

De kandidaat dient minstens 20 waarderingspunten voor professionele ervaring binnen het digitale domein te behalen.

Vaardigheden die als onderdeel van het digitale domein worden beschouwd, omvatten onderwerpen zoals:
• Social Media
• Search Engine Marketing
• Analytics
• Content Marketing
• E-mailmarketing
• Mobiel
• Strategie & Planning
• Social Selling
• Pay-Per-Click Marketing
• Video marketing

De waardering voor relevante ervaring in het digitale domein is als volgt:

Assistent projectleiderniveau met een digitale rol
(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
2 punten per jaar
Projectleiderniveau in een digitale rol
(na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)
4 punten per jaar
Senior projectleiderniveau in een digitale rol
(na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)
Eerste drie jaar 10 punten per jaar
Voor de jaren die volgen 6 punten per jaar

Totaal vereiste punten

Totaal aantal benodigde puntenMinimaal 64 punten
Waardering opleidingMinimaal 20 punten
Maximaal 35 + 5 extra punten
Waardering relevante werkervaringMinimaal 24 punten
Maximaal 36 + 5 extra punten
Waardering ervaring in het digitale domeinMinimaal 20 punten
Maximaal 30 punten

Artikel 6: Referentenonderzoek

1. Contactgegevens van minimaal 2 referenties van de bedrijven waarbij de kandidaat werkzaam is geweest dienen te worden opgegeven via het aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste een referent wordt benaderd.
2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens 1 referent, die in het aanvraagformulier is aangegeven door de kandidaat, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten).
3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed.
Het volgende wordt geverifieerd
• Klopt de benaming van de functie/opleiding
• Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd
• Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketinggehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding).

 

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je CV ovv SDP naar de members@nima.nl. Ook bij twijfel kun je altijd mailen of bellen met 020 -503 93 32. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X