Ethiek en de positie van marketing in de maatschappij - NIMA

Ethiek en de positie van marketing in de maatschappij

Standpunt NIMA:

Er zijn veel definities van wat marketing precies is. NIMA volgt zijn Amerikaanse zusterorganisatie (AMA) en ziet ‘Marketing’ als de activiteit, regels, gewoonten en processen voor het creëren, communiceren, leveren en uitwisselen van aanbod dat waarde vertegenwoordigt voor klanten, afnemers, partners en de maatschappij als geheel.

Marketing is in de regel zeer zichtbaar aanwezig en de impact van marketing op het dagelijks leven is enorm. Marketing – de functie – ligt in onze samenleving geregeld onder vuur. Als beroepsorganisatie vinden wij het daarom evident om een kader te scheppen waarbinnen marketing, sales en communicatie zich ontwikkelen en profileren op maatschappelijk verantwoorde wijze.

Professionals die wetten overtreden of met kwade bedoeling consumenten misleiden, schaden het vak en worden binnen de beroepsvereniging begint bij het idee van wederzijdse waardencreatie en wederzijds respect. NIMA stelt als beroepsorganisatie daarbij ook dat actieve kennis- en toepassing van marketingwet- en regelgeving noodzakelijk zijn.
Nieuwe technieken en nieuwe methoden om producten en diensten te vermarkten vereisen een integere houding van marketeers: Betrouwbaar, eerlijk, oprecht doen wat juist is kan alleen worden bereikt met een kritische en bewuste houding. Daarbij dienen wij onszelf steeds vaker de vraag te stellen: “Willen we wel wat we kunnen?” in plaats van “Kunnen we wat we willen?”. Het nadenken over  ethiek rondom techniek en marktbewerking neemt hierin een steeds belangrijkere plaats in.

Zo garanderen we dat er eerlijk gehandeld wordt, er wederzijds vertrouwen ontstaat en er duurzame relaties kunnen worden opgebouwd. Van een professional in het commerciële domein mag worden verwacht dat hij of zij goed op de hoogte is, van wat wel en niet mag en of aanvaardbaar is. Zowel op basis van integriteit als op basis van de wet.

NIMA heeft als praktisch standpunt dat marketing en marketingmethoden vaak sneller veranderen dan wet- en regelgeving voorschrijven en dat leden daarom een eigen verantwoordelijkheid hebben, waarvan de strekking is verwoord in de integriteitscode, die de tien gouden regels bevat. Deze code gaat gepaard met een toets die door iedere marketeer toets die door zowel leden als niet-leden kan worden afgelegd. NIMA streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak van de code en heeft als doel om deze zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen. Van NIMA Members wordt verwacht dat zij tenminste op de hoogte zijn van het bestaan van de code en de inhoud naleven, maar NIMA stimuleert dat personen en organisaties de code actief onderschrijven en zich laten toetsen op kennis ervan. Wanneer personen of instanties NIMA erop wijzen dat een Member (persoon of organisatie) de code niet naleeft, kan NIMA de marketeer of marketingorganisatie daarop wijzen en aanspreken. Dat gebeurt in voorkomende gevallen op voorspraak van een onafhankelijke integriteitscommissie. Alle marketeers zijn samen verantwoordelijk voor de goede reputatie en maatschappelijke relevantie  van marketing.

 

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X