Permanente educatie en employability - NIMA

Permanente educatie en employability

Standpunt NIMA:

Nederland claimt al sinds jaar en dag een internationale positie als hoogwaardige kenniseconomie. Ook marketing, sales en communicatie zijn kennisintensieve beroepen. NIMA is ervan overtuigd dat dit soort beroepen onlosmakelijk verbonden zijn aan permanent educatie: een leven lang leren.

De eisen die door het bedrijfsleven en de samenleving worden gesteld aan beroepen in dit werkveld zijn continu aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten veranderen de ā€œbest practicesā€, opkomende technologieĆ«n leveren nieuwe gereedschappen, die leidden tot nieuw te ontwikkelen competenties. Van beroepsuitoefenaars wordt verwacht dat ze meebewegen met deze ontwikkelingen en zich continu blijven verdiepen in het voortschrijdend vakgebied. Om professionals ā€˜employableā€™ te houden moeten zij zich tijdens hun gehele loopbaan blijven richten op de vraag van de arbeidsmarkt van morgen.

Werkgevers, werknemers, branche- en beroepsorganisaties dragen hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid. Samen ontwikkelen en ontginnen zij nieuwe kennis en kunde binnen het vakgebied.

Wel Ā zijn het primair de professionals, zich bewust moeten zijn van hun eigen employability, zich afvragen wat hun (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt is, zowel binnen als buiten de organisatie waar zij werkzaam zijn of opdrachten voor verrichten. Weten hoe je employable bent, beperkt zich niet tot een arbeidsbetrekking die (waarschijnlijk ooit) ten einde loopt.

Nu arbeidsrelaties vluchtiger zijn dan ooit ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en doorlopend bijstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, vooral bij de professional zelf. Hij of zij is de regisseur van zijn professionele loopbaan, permanente educatie en daarmee ook zijn employability. Als beroepsvereniging is NIMA hierin een stabiele (gespreks)partner voor veel professionals.

Steeds meer organisaties weten inmiddels dat goed werkgeverschap inhoudt dat ze zich opstellen en presenteren als ā€˜lerende organisatieā€™. Het is overduidelijk dat in deze versnellende wereld dat lerende organisaties het meest succesvol zijn in het volbrengen van hun missie. Hun lerend vermogen draagt 1 op1 bij aan de drie-eenheid: van people, profit, planet.

Van werkgevers verwacht NIMA dat zij met professionals op basis van het persoonlijk ontwikkelplan overleggen op welke wijze zij zich op korte maar ook op langere termijn gaan ontwikkelen; leren door te doen, maar ook leren door scholing. Ā Werkgevers reserveren hiervoor middelen en budget. Scholing kan plaatsvinden op informele (events, het bijhouden van vakliteratuur, vakmedia) en formele wijze (scholing). Belangrijk is dat deze zoveel mogelijk wordt vastgelegd en gevalideerd door een onafhankelijke instantie die de vakontwikkelingen in een breder perspectief weet te overzien. Ā Beroepsorganisatie NIMA is hierin een belangrijke partner, omdat ze deze validatie koppelt aan nationale en internationale onderwijsstandaarden. Een validatie moet controleerbaar en volgens transparante standaarden worden uitgevoerd daarmee wordt een onafhankelijke kennisstandaard neergezet. Discussies over validatie gaat NIMA zeker niet uit de weg, mits die gestructureerd plaatsvindt, daar het vak en de uitoefening daarvan, erbij gebaat zijn.

In de visie van het NIMA, kan er van overheden verwacht worden, dat zij zich richten op het toekomstig belang van professionals, bedrijven en daarmee de maatschappij als geheel, door scholing en bijscholing te stimuleren en faciliteren. Als beroepsorganisatie ziet NIMA het als een belangrijke taak om professionals en werkgevers te wijzen op het belang van Permante Educatie. Wij faciliteren deze scholing door middel van examens, events, leergangen, classes, workshops, trainingen en assessments. Daarbij beheren wij Ā een openbare database van aangesloten leden en alumni, waarin professionals hun gevalideerde kennis-, ervaring en competentieverwerving inzichtelijk kunnen maken voor derden.

 

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X