NIMA Raad van Toezicht trainee

De Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut Marketing is voortdurend op zoek naar een vernieuwende en verruimende blik en biedt daarom een plek aan een NIMA Young Professional aan in deze raad. Als RvT trainee draai je een jaar mee met de RvT vergaderingen. Je hebt geen stemrecht, maar brengt (pro)actief jouw eigen expertise in en weet daarmee het NIMA bestuur en jouw RvT collega’s uit te dagen en te inspireren. Je hebt een visie op de toekomst van het marketing vakgebied vanuit jouw kennis, ervaring en inzichten en verbindt deze met de strategie van NIMA met als doel het NIMA verder te brengen.

Solliciteer direct

Als RvT trainee overzie en beoordeel je de hoofdlijnen van het beleid en de strategie en helpt toe te zien op de uitvoering daarvan. Gedurende het traineeship word je door ervaren leden van de RvT begeleid en leer je hoe een two-tier governance structuur werkt.

De juiste kandidaat herkent zich in het volgende, je:

 • hebt hart voor en een visie op het marketing vakgebied en affiniteit met communicatie en sales
 • bent nieuwsgierig, verfrissend, analytisch sterk en hebt lef
 • vindt het belangrijk om verbinding te maken en werkt graag op basis van vertrouwen
 • stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en handelt zonder last en ruggespraak
 • wilt je verdiepen in hoe een toezichthoudende rol in de praktijk wordt ingevuld
 • bent in staat om – met de andere toezichthouders – een integrale belangenafweging te maken
 • bent een sterke communicator en kunt mensen prikkelen en op andere gedachten brengen
 • bent gemiddeld ca. 0,5 dag per maand beschikbaar voor (de voorbereiding van) vergaderingen

Ben jij geïnteresseerd in een toezichthoudende functie op de lange termijn en wil jij als young professional ervaring opdoen in een Raad van Toezicht positie? Mail dan voor 6 november je (korte) motivatie en cv naar members@nima.nl met het onderwerp ‘RvT trainee’.

Taken en verantwoordelijkheden RvT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en de met de Vereniging verbonden instellingen. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Vereniging en de met de Vereniging verbonden instellingen.

De Raad van Toezicht heeft volgens de Statuten onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

 1. het adviseren van de Ledenraad omtrent het jaarlijks goedkeuren en vaststellen van de strategienota, welke de strategische hoofdlijnen van beleid bevat voor steeds een periode van drie jaren;
 2. het jaarlijks goedkeuren van het jaarplan binnen de kaders van de door de Ledenraad vastgestelde strategienota;
 3. het adviseren van de Ledenraad omtrent het jaarlijks goedkeuren en vaststellen van de meerjarenraming, welke een begroting van de inkomsten, uitgaven, investeringen en de hoogte van de contributie(s) voor de leden bevat voor steeds een periode van drie jaar;
 4. het jaarlijks goedkeuren van de jaarbegroting, welke een gedetailleerd overzicht bevat van de te verwachten inkomsten en uitgaven binnen de kaders van de door de Ledenraad vastgestelde meerjarenraming;
 5. het beoordelen van managementrapportages en financiële kwartaalrapportages van het Bestuur;
 6. het jaarlijks vaststellen van de evaluatienota over de voortgang van de in de strategienota en in het jaarplan voorgenomen activiteiten, waarna deze ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Ledenraad;
 7. het adviseren van de Ledenraad inzake het goedkeuren en vaststellen van de door het Bestuur opgestelde jaarrekening.

Samenstelling RvT

De Raad van Toezicht (RvT) van NIMA bestaat uit 6 leden. De RvT bestaat uit opinion leaders met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. De samenstelling van de RvT representeert zo goed mogelijk de diversiteit van de NIMA achterban en de maatschappij.

Ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht wordt door de Ledenraad uit de leden van de Vereniging gekozen. De Leden van de Raad van Toezicht die uit de leden worden gekozen dienen op één januari van het jaar waarin hun eerste zittingsperiode aanvangt gedurende een aaneengesloten periode van ten minste twee jaren lid van de Vereniging te zijn. Periodiek treedt een deel van de Raad van Toezicht af, volgens een door de Raad van Toezicht op basis van de zittingstermijnen vast te stellen rooster.

De benoeming van de trainee wordt door de RvT zelf gedaan en in de najaarsvergadering van de Ledenraad bekendgemaakt. De zittingsperiode van de trainee vangt op 1 december na de Ledenraadsvergadering aan.

De samenstelling van de Raad van Toezicht moet ertoe leiden dat:

 • Er voldoende affiniteit met de vakgebieden communicatie, marketing en sales in het algemeen en deskundigheid betreffende de doelstelling van de Vereniging in het bijzonder aanwezig is.
 • Een brede maatschappelijke verbinding en een functioneel netwerk worden
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, vakinhoudelijke, financiële, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de advies-, controle- en werkgeverstaken van de RvT.